22 maart 2008

Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Mevrouw dr. J.M. Cramer,     

Postbus 30945,

2500GX Den Haag.  

 

Betreft; Toelating Gen gewassen in Nederland. 

Geachte mevrouw Cramer, 

Dit schrijven is namens alle imkers in Nederland en alle overige Medelanders die zich zorgen maken over hun bestaan, hun toekomst en die van hun kinderen. 

Binnenkort wordt van u verwacht dat u een beslissing neemt tot het nemen van een besluit om al dan niet toestemming te verlenen van het verzoek dat de bedrijven Monsanto Europa gevestigd te Brussel en Pioneer enz. gevestigd te Breda volgens inschrijfnummer IM 07-008, om op een zeer groot aantal percelen in ons land genetisch gemodificeerd mas te gaan verbouwen. 

De sluitingsdatum om hier eventueel bezwaar tegen in te brengen sloot op 18-02-2008, en kon ingediend worden bij de Commisie Cogem te Bilthoven.

Op 3101-2008 stuurt deze commissie u een brief kenmerk CGM/080131-04 waarin de commissie geen reden ziet om toelating van Gen-mas in te trekken. 

Als het genoemde rapport ten grondslag zal liggen aan uw besluit om de bedrijven toestemming te verlenen om de Gen-mas gewassen alsnog toe te laten wil ik u wijzen op een groot aantal onjuiste zaken die in het rapport zijn vermeld. 

Op pagina 6 staat vermeld dat onduidelijk is in welke mate bijen op mas foerageren.

Iedere imker kan u vertellen dat bijen in de periode dat mais bloeit, hierop massaal wordt gevlogen, en de werksterbijen met volbeladen stuifmeelkorfjes terugkeren.

Dezelfde regel geeft aan dat onbekend is hoeveel maspollen door bijen geconsumeerd worden. Bijen consumeren echter geen pollen!.

Pollen ofwel stuifmeel is essentieel voor het voortbestaan van bijenvolken.

De jaarlijkse behoefte aan stuifmeel bedraagt 30 60 kg per volk. Eiwitten zijn onmisbaar voor het broed, de opbouw van het kliersysteem en het zgn. eiwit-vet-lichaam, dat bepalend is voor de levensduur van de winterbijen. Volgens onderzoek van o.a Dr. A. Maurizio kan de levensduur van pas uitgekomen bijen door goede stuifmeelvoeding verdubbeld worden.

De bloei van het mais in de maand augustus komt overeen met het uitlopen en de verzorging van de larven die winterbij worden.

Dit kan tevens een van de redenen zijn van de wereldwijde CCD die de bijenvolken treft.

Bijen consumeren dus GEEN stuifmeel!

De larven worden in die periode gevoed met van gen-mas afkomstig stuifmeel.

 De wereldwijde problematiek met het verdwijnen van bijenvolken wijzen tot nu toe op een samenspel van o.a. monotone culturen, aantasting door virussen tgv algehele verzwakking van bijenvolken, stressverschijnselen door het verslepen van volken, en een steeds groter verbruiksvolume van herbiciden en pesticiden waardoor aantasting van het imuunsysteem bij de bijen een reden kan wezen voor de CCD.

Bijen zijn de monitoring van ons milieu. Omdat bijen in grote samenstellingen leven en door de mensen worden gecontroleerd en verzorgd voor de noodzakelijke bestuiving van ons voedsel en de zaadteelt voor ons voedsel. Zonder bestuiving zouden wij niet op deze aardbol kunnen overleven.

Op pagina 3 van het Cogemrapport wordt ingegaan op isolatieafstanden van 25 80 meter om verspreiding van pollen en (kruis)bestuiving met andere gewassen te voorkomen.

Bijen hebben een vliegbereik van ruim 3000meter.

Verspreiding van door de bijen op mas verzameld stufmeel is dus wel degelijk aanwezig.

De vermelde isolatieafstand is derhalve in een dichtbevolkt land als het onze, niet aan te houden en een garantie dat verspreiding wel degelijk zal kunnen optreden. Verspreiding door andere insecten, vogels e.d. zijn hierbij in de praktijk dan ook nog niet mee inbegrepen.

Minister, is het juist dat u inmiddels een goedkeuring heeft verstrekt tot de aanplant van deze gewassen?

Zie hierbij de mededeling in het Agrarisch dagblad van 31 januari 2008.

http://www.agd.nl/1045370/Opinie/Forum/Forum-artikel/Gen-mais-Monsanto-zet-ecosysteem-op-zijn-kop.htm

Het kan toch niet waar zijn dat u een inspraak procedure met sluitingsdatum 18-02-2008 aangeeft, op 31-01-2008 een rapport ontvangt van de Cogem en AGD op 30-01-2008 meldt dat Raalte, Gemert-Brakel, Borger-Odoorn en Lelystad, de gemeenten waar de multinational op grond van een vergunning van het ministerie van Vrom de science-fiction-mais mag verbouwen.

 

Als overheid dient u ons allen te beschermen en betrouwbaar te zijn.

 

Als minister van Milieu dient u ons te vrijwaren van schadelijke invloeden op allerlei gebied, en indien er twijfels zijn moet u uw verantwoordelijkheid nemen en mag u geen toestemming verlenen aan experimenten met een onbekend einde.

De Franse overheid heeft haar verantwoordelijkheid genomen en geen toestemming verleend aan (extra) aanplant van gen-mas.

U gaat af op rapporten die onjuistheden bevatten.

Mocht het inderdaad zo zijn dat u reeds toestemming heeft verleend dan dient dit onmiddelijk te herroepen.

Aan partijen die u geschreven hebben om deze experimenten niet uit te voeren heeft u nog geen antwoorden verstrekt! (namen bij mij bekend!)

Indien het besluit nog genomen moet worden dient u uw verantwoordelijk te nemen en geen toestemming te verlenen.

Het principe van economisch belang(van producenten) mag nooit prevaleren boven algemeen belang(volksgezondheid en milieu)!

Uw antwoord zien wij als Nederlanders graag binnen maximaal 7 dagen van u tegemoet.

Dat moet kunnen omdat uit bovenstaande omschreven besluitvorming blijkt, dat er op uw ministerie  bovenverwachting - bliksemsnel wordt gewerkt.

 

Hoogachtend en in afwachting van uw antwoord namens alle imkers en bezorgde inwoners van Nederland.

 

gerard b w vos

 

Indien u zich in dit bericht kunt vinden en ook vindt dat aanplant van GGO gewassen niet mag plaats vinden stuur dan een bericht aan : bitsandbees@planet.nl